Firma nabízí, provádí a zajišťuje komplexní služby v oblastech energetického hospodářství. Hlavní činnosti:
• Investiční výstavba kotelen, kotlů, výměníkových stanic, parovodů, plynovodů.
• Rekonstrukce kotlů, kotelen a jiných tepelných zdrojů za účelem zvýšení účinnosti, dosažení předepsaných emisních limitů, změny palivové základny apod.
• Realizace fluidních kotlů vlastní konstrukce výkonové řady 0,5—30 MW, rekonstrukce na fluidní spalování uhelných kotlů do výkonu 50 MW.
• Výroba a prodej širokého sortimentu náhradních dílů tlakových i netlakových částí kotlů, tlakových nádob, výměníků, potrubních komponentů a souvisejících zařízení

Ostatní specializované činnosti:
• Diagnostika kotlů, opravy kotlových těles, výroba a montáž tlumičů hluku vlastní konstrukce, opravy a rektifikace jeřábových drah, výroba ocelových konstrukcí, strojních součástí, demontáže energetických zařízení včetně demolic souvisejících stavebních objektů a asanačních prací, odkup a prodej starších energetických zařízení.

The company offers, executes and provides complex services in the areas of the energy industry. Principal activities:
• Investment construction of boiler houses, boilers, heat exchangers, pipelines and gas lines
• Reconstruction of boilers, boilers houses and other heat sources in order to increase the efficiency, to achieve specified emission limits, changes of the fuel etc.
• Realization of new fluidized-bed boilers of own design in the capacity series 0.5—30 MW, reconstruction of grate boilers onto fluidized to the capacity 50 MW.
• Manufacture and sale of the wide sortiment of spare parts for pressure and non pressure parts of boilers, pressure vessels heat exchange, pipe components and connected equipment.

Other activities:
• Boilers diagnostics, repairs of boilers bodies, manufacture and installation of sound dampers of own design, repairs and rectification of crane tracks, manufacturing of steel structures and machine components. Dismantling of the energy equipment, incl. tearing down of civil construction and decontaminating works, purchase and sale of used energy equipment.

Unsere firma bietet an, führt und stellte sicher Dienstleistungen für die Energiewirtschaft. Haupttätigkeiten:
• Lieferungen und Montagen von kompletten Investitionen von Kraftwerken, Kesseln, Wärmetauschanlagen, Dampf-und Gasleitungen.
• Rekonstruktionen der Kessel, Kesselanlagen und anderer Wärmequellen mit dem Ziel einen höheren Wirkungsgrad zu erreichen, Änderung der Heizstoffbasis u.s.w.
• Fertigung und Montage von Fluidkesseln eigener Konstruktion mit einer Leistung von 0,5 bis 30 MW, Rekonstruktionen von Kohlenstaub und Rostkesseln auf Fluidkesseln mit einer Leistung 50 MW.
• Fertigung und Verkauf eines weiteren Sortiments von Ersatzteilen für Kesseldruckteile, Druckgefäßen, Wärmetauscher, Rohrkomponenten und dazugehörigen Einrichtungen.

Unsere weitere speziellen Tätigkeiten:
• Kesseldiagnostik, Reparaturen der Kesseltrommeln, Fertigung und Montage von Schalldämpfern eigener Konstruktion, Reparaturen und Rektifikationen von Kranbahnen, Fertigung von Stahlgerüsten, Maschinenteilen, Demontagen von Energieeinrichtungen mit dazugehörigen Demolierung und Sanierungsarbeiten der Bauobjekte, Einkauf und Verkauf von Energieeinrichtungen.

Фирма ЛИБЕРЕЦКИЕ КОТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ - HÖLTER (ЛКЗ LKH) предлагает, выпольнает и обеспечивает комплексные услуги в областях энергетического оборудованя Основные работы:
• Инвестицинное строительство: котельных; теплообменных станций; паропроводов
• Реконструкция котлов, котельных и других источников тепла с целью повышения х к.п.д., соблюдения установленных лимитов для эмиссий, в случае изменения топливой базы и т. д.
• Внедрение новых флюидных котлов собственной конструкции с отдачей от 0,5 до 20 МВт, а также реконструкция котлов с колосниковой решеткой на флюидное топливо с отдачей до 50 Мвт
• Поризводство и продажа широкого ассортимента запчастей к напорным и безнапорным узлам котлов, к напорным сосудам, теплообменникам, трубопроводным элементам и к другим сопряженным устройствам

Прочая деятельность:
• Диагностика котлов, ремонт корпусов, производство и монтаж глушителей собственной конструкции, ремонт и ректификация крановых путей производство стальных конструкций и механических элементов. Демонтаж энергетического оборудованя включая разрушения строительных обьектов и ассенизационных работ, покупка и продажа использованного энергетического оборудования.